* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Общи условия

С ИЗПОЛЗВАНЕТ НА ТОЗИ САЙТ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЯХ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.

Този сайт е свързан с други сайтове, управлявани от фирми от групата на Toshiba. Използването на свързаните сайтове е допълнително обвързано с общите им условия. В случай че настоящите общи условия са в разрез с общите условия на определен свързан сайт, тогава приоритет имат общите условия на този свързан сайт по отношение на него.

Съдържание на сайта
Наличните в този сайт материали, включително материалите в свързани сайтове, които са пряко или непряко достъпни от този сайт, се ограничават до посоченото в тях без каквито и да е гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, предназначение или ненарушаване на права. Не гарантираме, че в материалите не могат да се съдържат грешки, вируси, клеветнически, обидни или други вредни изрази и твърдения. Вие поемате изцяло разходите за всякакви необходими допълнителни услуги, ремонти или корекции. Този сайт може да съдържа и публикации с технически неточности или печатни грешки, които ще бъдат поправяни след откриването им и изцяло по усмотрение на Toshiba. Освен това в информацията, съдържаща се в печатните варианти на такива публикации, от време на време се внасят промени. Тези корекции и промени могат да бъдат включени в този сайт в по-ранен или по-късен момент.

Връзки към сайтове на трети лица
Достъпните от свързаните сайтове материали не се поддържат от нас и следователно ние не сме отговорни за съдържанието в тях. Всяко упоменаване на свързан сайт или на какъвто и да е продукт или услуга на трето лице не означава и не предполага одобрение от нас, като вие поемате всички рискове по отношение на използването им.

Отговорност
При никакви обстоятелства ние и нашите филиали, служители, представители и доставчици не носим отговорност за каквито и да е щети, включително и без ограничение преки, косвени, случайни, специални, наказателни, закономерни или други щети (включително и без ограничение пропуснати ползи, пропуснати печалби или други подобни икономически загуби), независимо дали произтичат от договор, иск за нарушение или друго обстоятелство, или от използването или невъзможността за използване на наличните в този сайт или в който и да е свързан сайт материали дори и ако ни е съобщено за такава възможност, нито за искове от страна на трети лица.

Лична употреба и права на интелектуална собственост
Вие се съгласявате да използвате този сайт само за законни цели. Можете да изтеглите един екземпляр от намерената в този сайт информация на един компютър за ваша лична употреба с нетърговска цел. Нямате право да копирате, използвате, променяте, прехвърляте, разпространявате, подлагате на обратно конструиране или по какъвто и да било начин да се възползвате от наличните в този сайт материали с авторски права или фирмени материали, освен когато има изрично разрешение от съответните притежатели. Използването на наличния за изтегляне от този сайт софтуер се подчинява на правилата в съответното лицензионно споразумение, което придружава софтуера или е включено към него. Всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования в този сайт принадлежат на съответните им притежатели и всяко тяхно непозволено използване е строго забранено.

Обезщетения
Вие се съгласявате да ни защитавате, обезщетявате и да не допускате да бъдат нанасяни вреди – на нас и на нашите филиали, от всякакви искове, загуби, отговорности, щети и разходи (включително съдебни такси), възникнали в резултат на използването на този сайт от ваша страна.

Териториално покритие
Този сайт съдържа списъци на широк диапазон от продукти на Toshiba и следователно в тях може да се съдържа упоменаване или взаимно упоменаване на определени продукти и услуги, които да не са (напълно) налични в конкретна държава. Подобно упоменаване не означава, че Toshiba има намерение да предлага тези продукти и услуги в конкретна държава.

Общи положения
Настоящите обши условия са подчинени на законодателството на Англия. Toshiba си запазва правото да добавя, премахва или променя отделни или всички правила за употреба по всяко време със или без предупреждение.